Top left header

VrachtautoverzekeringVrachtautoverzekering | Welke gegevens?

Een Vrachtautoverzekering kunt u afsluiten via onze website. U kunt eenvoudig de gegevens van de vrachtwagen invullen in onze rekenmodule en vervolgens de aanbiedingen van diverse maatschappijen met elkaar vergelijken en de vrachtauto verzekering online afsluiten. Zo kunt u eenvoudig uwvrachtauto online verzekeren.

Vrachtautoverzekering | Vrachtwagenverzekering Premie berekenen en vergelijken

Vrachtautoverzekering : Dekkingen

De Vrachtautoverzekering kent de volgende 4 dekkingen:

 • WA ( Wettelijke Aansprakelijkheid )
  WA is de wettelijk vereiste dekking voor de Vrachtautoverzekering. Bij deze dekking wordt de schade vergoed die u met de vrachtauto aan anderen toebrengt en waarvoor u wettelijk aansprakelijk bent. Schade aan uw vrachtauto wordt bij deze dekking niet vergoedt.
 • WA + Diefstal + Brand
  Naast het WA risico is bij deze dekking ook schade vergoed door brand of (poging tot) diefstal
 • WA Beperkt Casco ( WA mini casco / WA extra )
  Deze dekking vergoedt naast de hiervoor genoemde WA-dekking ook schade (poging tot) diefstal, brand en ruitschade. Let op: voor diefstaldekking kan een vereiste zitten inzake het alarm. Dit zal ook worden weergegeven in het vergelijkingsscherm.
 • WA + Casco ( WA + aanrijding / All Risk]
  WA + Casco dekt naast de voorgaande dekking ook de overige schade aan uw vrachtauto, bijvoorbeeld door vandalisme of indien u zelf een schade veroorzaakt aan uw vrachtauto. Ook hier kan een minimale alarm-eis worden gesteld.

Vrachtautoverzekering | Eigen risico

Voor deVrachtautoverzekering (WA) geldt soms ook een eigen risico, dit verschilt per aanbieder. Voor de WA+beperkt casco en WA+casco geldt veelal ook een eigen risico. Via onze rekenmodule kunt u een vergelijking maken tussen diverse aanbieders. De eigen-risicoregeling verschilt per verzekeringsmaatschappij. Via onze vergelijkingsmodule ziet u het gehanteerde eigen risico. Klik op de "i" achter de berekening voor meer informatie over onder andere het eigen risico op desbetreffende vrachtautoverzekering.

Vrachtautoverzekering | Aanvullende verzekeringen

Naast de standaard Vrachtlautoverzekering kunt u kiezen voor een aantal aanvullende verzekeringen:
 • Rechtsbijstandverzekering
  U kunt hierbij kiezen voor een verhaals rechtsbijstandverzekering waarmee u zich verzekert van juridische hulp bij het verhalen van uw schade bij de tegenpartij. De inhoud van de dekking en de premie kunt u in het rekenscherm bekijken.
 • Inboedel Motorrijtuigen
  Deze verzekering biedt tot aan het verzekerd bedrag dekking voor schade aan persoonlijke eigendommen van de chauffeur als gevolg van brand, ontploffing en diefstal. Ook schade aan de goederen als gevolg van een botsing, aanrijding, slippen of van de weg of te water geraken van de vrachtauto waar de goederen zich in bevinden is verzekerd. Voor diverse soorten goederen gelden maximale verzekerde bedragen.
 • Aansprakelijkheid Vervoer gevaarlijke stoffen
  Onder een gevaarlijke stof wordt verstaan een stof die als zodanig in het Uitvoeringsbesluit gevaarlijke stoffen en milieuverontreiniging wordt aangewezen. Er is sprake van een zogenaamd gesloten systeem: indien de stof niet in het besluit wordt aangewezen, is het geen gevaarlijke stof. Wanneer u gevaarlijke stoffen vervoert, bent u bijna altijd aansprakelijk voor schade die aan anderen wordt toegebracht door die gevaarlijke stoffen, ook al kunt u er niets aan doen. Deze verzekering biedt dekking, tot maximaal het verzekerd bedrag, voor deze zgn. risicoaansprakelijkheid. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het af en toe en het veelvuldig vervoeren van gevaarlijke stoffen. De wetgever heeft bepaald dat de risico-aansprakelijkheid voor het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt beperkt tot 10.000.000,-. Deze informatie is een summiere omschrijving van de kenmerken van dit product. Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar de van toepassing zijnde polisvoorwaarden.
 • Aanhanger / Oplegger Casco
  Wilt u ook een groene kaart voor dit object ontvangen? Zo ja, dan wordt hiervoor een aparte polis opgemaakt tegen een jaarpremie van € 45,- excl. assurantiebelasting. Een aparte groene kaart heeft u nodig in Polen en Spanje.
  Indien u een groene kaart wenst te ontvangen voor de oplegger / aanhanger wordt het object WA verzekerd. Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade AAN de vervoerde container/trailer/oplegger; ook indien ontstaan na het afkoppelen.Deze informatie is een summiere omschrijving van de kenmerken van dit product. Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar de van toepassing zijnde polisvoorwaarden.
 • Schadeverzekering Inzittenden
  Het doel van de verzekering is de bestuurder en inzittenden schadeloos te stellen voor schade die u overkomt door een verkeersongeval waarbij het verzekerde motorrijtuig is betrokken. Schadeloosstelling vindt plaats ongeacht de schuldvraag. De verzekering biedt dekking voor: schade door blijvende invaliditeit of overlijden; schade door gederfde levensvreugde (smartengeld); schade door gederfde inkomsten; schade aan zaken die behoren tot de particuliere huishouding.
 • Ongevallen Inzittenden
  Veel ongelukken blijven niet beperkt tot materischade. Ook de bestuurder en passagiers kunnen letsel oplopen. Met grote financigevolgen, want de kosten van extra hulp, speciale voorzieningen in huis of omscholing kunnen behoorlijk oplopen. Deze verzekering keert een percentage van het verzekerde bedrag uit bij overlijden en blijvende invaliditeit (de uitkering is dus niet gerelateerd aan de werkelijke schade). Deze verzekering keert ook uit als de schade door eigen schuld is ontstaan, of als de aansprakelijkheid van de bestuurder of tegenpartij niet kan worden vastgesteld waardoor de schade niet verhaalbaar is. De premie is afhankelijk van het te verzekeren bedrag en het aantal te verzekeren zitplaatsen. De no-claim korting is hierop niet van toepassing.
 • Vervangend Vervoer

Vrachtautoverzekering | Vrachtauto Verzekering Premie berekenen en vergelijken

Direct-Verzekering.nl is een website van Van Heck Advies V.O.F. Via deze website bieden wij u de mogelijkheid om uw verzekeringen online te regelen.
U kunt eenvoudig de premie berekenen, vergelijken en online de verzekering afsluiten.
Van Heck Advies V.O.F. staat ingeschreven bij de AFM onder vergunningnummer 12007399.
Onze van toepassing zijnde dienstenwijzer kunt u hierboven inzien.